Regulamin świadczenia usług PhenixHosting.pl

Słownik pojęć

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • PhenixHosting lub Operator – Phenixhosting z siedzibą w Świdnicy
  pod adresem ul. Rynek, 58-100 Śwdnica.
 • Cennik – wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.
 • Dzień roboczy – każdy dzień z wyłączeniem sobót oraz dni uznanych ustawowo za wolne od
  pracy w Polsce
 • Karta płatnicza – karta kredytowa lub karta debetowa, inne podobne narzędzia, przy pomocy
  których Klient może dokonywać płatności internetowych. Informacje o rodzajach Kart
  płatniczych, które są akceptowane przez AZ.pl są zamieszczone w Panelu Klienta lub innym
  narzędziu internetowym udostępnionym przez Phenixhosting.pl służącym do nabywania Usług,
  przedłużania okresu abonamentowego itp.
 • Klient lub Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca
  osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi, na podstawie
  Umowy lub zamierzająca korzystać z Usługi, na podstawie Umowy. Klient może mieć status
  Konsumenta, Przedsiębiorcy, Przedsiębiorcy o prawach konsumenta.
 • Kod rabatowy/promocyjny – kod (ciąg liter, znaków, cyfr) otrzymany od PhenixHosting w dowolnej
  formie, umożliwiający udział w promocji organizowanej przez PhenixHosting na zasadach opisanych
  w Warunkach Promocji.
 • Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usługi, na podstawie Umowy, którą zawarła z PhenixHosting
  w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Limit Ilości Usług – wskazana w Cenniku liczba Usług, których Nabycia po wskazanej w Cenniku
  cenie może dokonać jeden Klient w imieniu własnym i na własną rzecz, niezależnie od sposobu
  Nabycia Usługi (np. telefonicznie, przez Internet) oraz niezależnie od tego, czy Nabycie Usługi
  zostało dokonane za pośrednictwem jednego czy większej liczby kont (Paneli Klienta),
  założonych przez jednego Klienta lub dla tego Klienta. Do Limitu Ilości Usług zalicza się również
  Usługi Objęte Promocją lub inne Usługi należące do tej samej Grupy Usług, co Usługa objęta
  Limitem Ilości Usług, których Nabycia dokonał Klient, w tym w ramach Limitu Globalnego,
  o którym mowa w pkt. 10.
 • Materiały – jakiekolwiek treści, dane, pliki, które są przechowywane i przesyłane w związku
  z korzystaniem lub podczas korzystania z Usług, odniesienia do treści, danych, plików
  zamieszczane przez Klienta w związku z korzystaniem lub podczas korzystania z Usług, zasoby
  (wiadomości e-mail) odbierane i wysyłane w ramach korzystania z konta poczty elektronicznej.
 • Modyfikacja Usługi – dokonana przez PheniHosting zmiana parametrów Usługi lub Materiałów
  Klienta; PhenixHosting jest uprawniony do dokonania Modyfikacji Usługi wyłącznie, gdy wynika to
  wprost z niniejszego Regulaminu (cz. II pkt 14, pkt 141, pkt 36 lit. d oraz pkt 37) lub
  z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Nabycie Usługi – Rejestracja Usługi lub Odnowienie Usługi lub Reaktywacja Usługi lub
  Ponowna Aktywacja Usługi.
 • Odnowienie Usługi – dokonanie kolejnego Nabycia danej Usługi PhenixHosting bezpośrednio po
  upływie dotychczasowego Okresu Abonamentowego na kolejny Okres Abonamentowy. O ile
  z okoliczności nie wynika nic innego, do umowy na świadczenie Usługi objętej Odnowieniem
  ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie Odnowienia tej Usługi. To
  samo dotyczy innych regulaminów mających zastosowanie do Usługi objętej Odnowieniem.
  Z zastrzeżeniem różnic zawartych w definicji z pkt. 141
  , pojęcie Odnowienia Usługi.
 • Okres Abonamentowy – okres wskazany w Specyfikacji Usługi, w którym Klient odpłatnie
  korzysta z Usługi lub okres wskazany w Warunkach Promocji, w którym Klient korzysta z Usługi
  Objętej Promocją za zapłatą ceny promocyjnej opisanej w Warunkach Promocji,
  rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi, a w przypadku, gdy rozpoczęcie
  korzystania z Usługi następuje w ramach Okresu testowego – od dnia zakończenia Okresu
  testowego.
 • Oprogramowanie – jakiekolwiek oprogramowanie (software), w tym programy lub aplikacje
  komputerowe, które jest dostarczane (udostępnione) przez PhenixHosting.pl Klientowi na jakiejkolwiek
  podstawie prawnej, niezależnie od sposobu i formy dostarczenia (udostępnienia).
 • Panel Klienta – narzędzie do zawierania z PhenixHosting.pl poszczególnych Umów, zarządzania Usługami
  i kontaktu z PhenixHosting.pl, dostępne po zalogowaniu się przez Klienta na stronie PhenixHosting.pl.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu
  działalność gospodarczą lub zawodową. Za Przedsiębiorców w rozumieniu Regulaminu uznaje
  się również podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, będące osobami prawnymi
  lub innymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi zdolność prawną (np. stowarzyszenia,
  gminy, itp.), chyba że Regulamin wyraźnie stanowi inaczej.
 • Przedsiębiorca o prawach konsumenta – Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który zawiera
  Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy
  wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na
  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług PhenixHosting.pl
 • Rejestracja – dokonanie przez Klienta wszystkich czynności koniecznych do korzystania
  z Panelu Klienta i zawarcia Umowy
 • Rejestracja Usługi – dokonanie pierwszego zakupu danej Usługi na pierwszy Okres
  abonamentowy, w tym także Rejestracja maszyny i gry
 • Specyfikacja Usługi – opis właściwości i funkcjonalności danej Usługi, przykładowo takich, jak:
  Okres abonamentowy, Okres rozliczeniowy, Okres testowy, moment rozpoczęcia świadczenia
  Usługi, parametry techniczne, warunki techniczne i sprzętowe. O ile bezwzględnie
  obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Specyfikacja Usługi jest udostępniana
  Klientom (i) jako załącznik do regulaminu danej Usługi, albo też (ii) jako informacja
  zamieszczona na stronie internetowej PhenixHosting.pl na podstronie dotyczącej danej Usługi.
  W tym ostatnim przypadku PhenixHosting.pl w miarę możliwości zamieszcza w treści regulaminu danej
  Usługi link do strony internetowej, na które znajduje się Specyfikacja; PhenixHosting.pl zastrzega, że dla
  niektórych Usług może nie być tworzona Specyfikacja Usług.
 • Siła wyższa – zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do
  zapobieżenia nawet przy dochowaniu najwyższej staranności.
 • Strony – PhenixHosting oraz Klient.
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Stronami dotycząca świadczenia drogą elektroniczną
  przez PhenixHosting.pl na rzecz Klienta Usługi określonej w tej umowie; integralną część Umowy stanowi
  Regulamin
 • Urządzenia PhenixHosting.pl – urządzenia teleinformatyczne PhenixHosting.pl przeznaczone do świadczenia Usług,
  a w szczególności do przechowywania i transmisji danych oraz dostępu do Internetu.
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez PhenixHosting.pl dla Klienta na podstawie Umowy.
  O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, jeśli w Regulaminie mowa jest o Usługach,
  należy przez to rozumieć również Usługi Objęte Promocją w rozumieniu wskazanym w pkt.37.
 • Zawieszenie świadczenia Usługi – uniemożliwienie w całości Klientowi korzystania z danej
  Usługi świadczonej na rzecz Klienta.
 • Ograniczenie wykonywania Usługi – uniemożliwienie w części Klientowi korzystania z danej
  Usługi świadczonej na rzecz Klienta
 • Zamówienie – oświadczenie woli, złożone przez Klienta, z którego wynika definitywny zamiar
  zawarcia Umowy, złożone w formie przewidzianej dla danej Usługi.
 • Zawiadomienie Klienta – wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na
  adres e-mail Klienta podany w Panelu Klienta, w formie wiadomości SMS wysłanej na numer
  telefonu Klienta podany w Panelu Klienta lub w formie papierowej na adres pocztowy podany
  w Panelu Klienta. Jeśli w Panelu Klienta jest wskazany zarówno adres e-mail, jak i adres
  pocztowy, wówczas PhenixHosting.pl dokonuje Zawiadomienia Klienta wedle swego wyboru – w formie
  elektronicznej lub w formie papierowej.
Dla celów interpretacji postanowień Regulaminu użycie danego słowa w liczbie mnogiej obejmuje
również liczbę pojedynczą, a użycie w liczbie pojedynczej obejmuje również liczbę mnogą, stosownie
do kontekstu.

1. Postanowienia ogólne

 1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Umowy
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 31 zawarcie Umowy poprzedza Rejestracja. Dane wymagane dla
  Rejestracji Klient podaje w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej
  Phenixhosting.pl, zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu. Klient jest zobowiązany do podania
  prawidłowych danych: imię i nazwisko, kraj stałego zamieszkania lub zwykłego pobytu, adres
  stałego zamieszkania lub zwykłego pobytu, dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres email), a w przypadku Przedsiębiorcy: nazwę (firmę) przedsiębiorstwa, NIP (Numer Identyfikacji
  Podatkowej), adres siedziby, w tym kraj siedziby (a w przypadku braku stałego miejsca
  wykonywania działalności gospodarczej – adres do korespondencji), dane kontaktowe (imię
  i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu oraz adres e-mail). Akceptując Regulamin Klient
  oświadcza, że wskazał dane zgodne ze stanem faktycznym. PhenixHosting.pl jest uprawniony do
  weryfikacji danych Klienta w celu zapewnienia ich prawdziwości i kompletności. PhenixHosting.pl może
  wstrzymać się z zawarciem Umowy z Klientem do czasu zakończenia czynności weryfikacyjnych
  określonych w zdaniu poprzedzającym, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia złożenia
  Zamówienia lub dokonania innej czynności, z którą łączy się obowiązek udostępnienia danych
  przez Klienta. Termin ten ulega każdorazowo przedłużeniu o okresy oczekiwania na
  odpowiedzi Klienta na zapytania Phenixhosting.pl w sprawie weryfikacji danych. W przypadku
  stwierdzenia, w szczególności poprzez uzyskanie informacji od właściwych organów
  podatkowych, że Klient podał dane niezgodne ze stanem faktycznym, ponosi on wobec PhenixHosting.pl
  odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. W takim przypadku PhenixHosting.pl może również
  obciążyć Klienta ustaloną w Cenniku opłatą administracyjną z tytułu wykonania przez PhenixHosting.pl
  czynności sprawdzających w celu ustalenia prawidłowych danych (kontakt z Klientem,
  weryfikacja danych w dostępnych rejestrach i ewidencjach, weryfikacja danych w bazach
  danych PheniHosting.pl, skierowanie zapytania do właściwych organów itp.). Opłata wskazana powyżej
  przysługuje Phenixhosting.pl również wówczas, gdy po dokonaniu sprawdzenia okaże się, że dane
  wskazane przez Klienta są prawidłowe i kompletne, jednak Klient – pomimo zapytania PhenixHosting.pl nie
  potwierdzi prawidłowości danych we wskazanym przez Phenixhosting.pl terminie nie krótszym niż 3 dni
  robocze, co spowoduje konieczność podjęcia przez Phenixhosting.pl dodatkowych czynności
  sprawdzających. Opłata wskazana powyżej może zostać potrącona przez PhenixHosting.pl z należności
  przysługujących Klientowi lub jego następcom prawnym, z jakiegokolwiek tytułu, o ile przepis
  szczególny nie zabrania potrącania określonych należności. Dokonanie potrącenia może
  nastąpić w sposób dorozumiany – nie wymaga składania w tym zakresie jakichkolwiek
  odrębnych oświadczeń
 3. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie Rejestracji informacji, czy będzie korzystać
  z Usługi jako Przedsiębiorca albo Konsument albo Przedsiębiorca o prawach Konsumenta.

  A. Z chwilą Rejestracji pomiędzy Klientem a PhenixHosting powstaje stosunek prawny, na podstawie
  którego Klient uzyskuje stały dostęp do Panelu Klienta. Klientowi przysługuje dostęp do Panelu
  Klienta do momentu złożenia przez Klienta oświadczenia o braku zamiaru dalszego korzystania
  z Panelu Klienta zgodnie z pkt. 45. W ramach funkcjonalności Panelu Klienta możliwe jest
  dodawanie użytkowników i nadawanie im uprawnień. Dodając użytkownika do Panelu Klienta
  Klient oświadcza, że udziela temu użytkownikowi pełnomocnictwa do podejmowania
  czynności i składania w imieniu Klienta oświadczeń woli w zakresie określonym nadanymi
  uprawnieniami.

 4. W toku współpracy, Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie
  o jakichkolwiek zmianach danych wskazanych w pkt. 2, nie później niż w terminie 7 dni od
  zaistnienia zmiany, przy czym Klient zobowiązany jest poinformować PhenixHosting.pl o zaistniałych
  zmianach poprzez samodzielną zmianę/aktualizację danych w Panelu Klienta a w przypadku
  wyłączenia w Panelu Klienta możliwości samodzielnej zmiany/aktualizacji danych – zgłosić
  zmianę danych za pośrednictwem formularza kontaktowego, infolinii lub poczty
  elektronicznej. PhenixHosting.pl jest uprawniony do weryfikacji w każdym czasie danych Klienta w celu
  zapewnienia ich prawdziwości i kompletności oraz w celu weryfikacji, czy Klient wywiązuje się
  należycie z obowiązku wskazanego w zdaniu pierwszym. W przypadku niewykonania lub
  nienależytego wykonania przez Klienta obowiązku wskazanego w zdaniu pierwszym – PhenixHosting.pl
  może obciążyć Klienta ustaloną w Cenniku opłatą administracyjną z tytułu wykonania przez
  PhenixHosting.pl czynności sprawdzających w celu ustalenia prawidłowych danych i ich aktualizacji
  w Panelu Klienta. Opłata wskazana powyżej przysługuje PhenixHosting.pl również wówczas, gdy po
  dokonaniu sprawdzenia okaże się, że dane zamieszczone w Panelu Klienta są prawidłowe
  i aktualne, jednak Klient – pomimo zapytania PhenixHosting.pl nie potwierdzi prawidłowości danych we
  wskazanym przez AZ.pl terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, co spowoduje konieczność
  podjęcia przez PhenixHosting.pl dodatkowych czynności sprawdzających. Opłata wskazana powyżej może
  zostać potrącona przez PhenixHosting.pl z należności przysługujących Klientowi lub jego następcom
  prawnym, z jakiegokolwiek tytułu, o ile przepis szczególny nie zabrania potrącania określonych
  należności. Dokonanie potrącenia może nastąpić w sposób dorozumiany i nie wymaga
  składania w tym zakresie jakichkolwiek odrębnych oświadczeń. Ponadto w przypadku
  stwierdzenia, w szczególności przez właściwe organy podatkowe, iż dane Klienta są
  nieaktualne, gdyż Klient nie dokonał ich aktualizacji, Klient ponosi wobec PhenixHosting.pl
  odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.
 5. Przed złożeniem przez Klienta Zamówienia, PhenixHosintg.pl umożliwia Klientowi zapoznanie się
  z Regulaminem, Specyfikacją Usługi, wszystkimi wzorcami umownymi obowiązującymi
  w ramach wybranej przez Klienta Usługi oraz podsumowaniem warunków Zamówienia na
  Usługę. Podsumowanie obejmuje w szczególności parametry wybranej Usługi, Okres Trwania
  Umowy oraz wysokość opłaty należnej z tytułu świadczenia Usługi.
 6. Z zastrzeżeniem pkt. 7, do zawarcia Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez PhenixHosting.pl
  przyjęcia Zamówienia na Usługę. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
  stanowi komunikat przesłany pocztą elektroniczną, zawierający treść Umowy zawartej przez
  Klienta, a w szczególności wskazanie wybranej Usługi, jej parametrów oraz wysokości opłaty
  należnej z tytułu świadczenia Usługi. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, do
  potwierdzenia dołączane są: Regulamin, Specyfikacja Usługi oraz wszystkie wzorce umowne
  obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta Usługi, które zostały uprzednio udostępnione
  i zaakceptowane przez Klienta będącego Konsumentem. W przypadku, gdy Umowa dotyczy
  Odnowienia Usługi lub gdy do utworzenia Zamówienia na Usługę dochodzi inną drogą niż za
  pośrednictwem koszyka na stronie PhenixHosting.pl, do zawarcia Umowy dochodzi w momencie
  opłacenia przez Klienta Zamówienia na tę Usługę – wówczas treść Umowy (regulaminy)
  udostępniana jest drogą elektroniczną przed jej zawarciem.
 7. W przypadku umów zawieranych przez telefon z Klientem będącym Konsumentem, przed
  zawarciem Umowy PhenixHosting uzgadnia telefonicznie warunki Zamówienia wybranej przez
  Konsumenta Usługi, a ponadto PhenixHosting.pl przekazuje Konsumentowi co najmniej informacje
  dotyczące głównych cech Usługi, o oznaczeniu PhenixHosting.pl, łącznej cenie, prawie odstąpienia od
  Umowy, czasie trwania Umowy, a w przypadku zawarcia Umowy na czas nieoznaczony –
  sposobie i przesłankach jej wypowiedzenia. Pozostałe informacje, w tym wzór formularza
  odstąpienia od umowy, PhenixHosting.pl przekazuje Klientowi drogą elektroniczną. Do zawarcia Umowy z
  Konsumentem przez telefon dochodzi w momencie złożenia oświadczenia przez Konsumenta
  o zawarciu Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Natomiast w przypadku Umów
  zawieranych przez telefon z Klientem będącym Przedsiębiorcą, do zawarcia Umowy dochodzi
  w momencie złożenia oświadczenia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą o zawarciu Umowy
  na warunkach przedstawionych przez PhenixHosting.pl w trakcie rozmowy telefonicznej.
 8. PhenixHosting.pl jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy w przypadku, gdy:

  A. Klient poda w formularzu rejestracyjnym, podczas Rejestracji nieprawdziwe, budzące
  wątpliwości co do prawdziwości lub niepełne dane oraz:

  (i) nie uzupełni, nie potwierdzi prawdziwości lub nie poprawi tych danych mimo
  wezwania PhenixHosting.pl w terminie wskazanym przez PhenixHosting.pl, wynoszącym co najmniej 3 dni
  robocze od dnia wysłania do Klienta wezwania, lub
  (ii) pomimo uzupełnienia lub poprawienia danych w związku z wezwaniem
  stwierdzono, iż są one nieprawdziwe tj. niezgodne z rzeczywistym stanem
  faktycznym.

  B. PhenixHosting.pl uprzednio rozwiązał Umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które
  odpowiedzialność ponosi Klient,

  C. zachodzi uzasadniona obawa, iż Klient naruszy zobowiązania, o których mowa w pkt.
  35 (np. uprzednio Klient osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za
  pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi w sposób skutkujący
  naruszeniami, o których mowa w pkt. 35),

  D. Klient posiada zaległości w zapłacie wynagrodzenia PhenixHosting.pl z tytułu Nabycia Usługi
  będącej przedmiotem danej Umowy, z tytułu Nabycia jakichkolwiek innych Usług, lub
  zaległości w zapłacie na rzecz PhenixHosting.pl należności z jakiegokolwiek innego tytułu.

 9. Klient, w celu korzystania z Usługi, posługuje się hasłem i loginem ustalonym przez Klienta
  podczas Rejestracji. Klient jest zobowiązany zapewnić poufność uzyskanego w toku Rejestracji
  hasła, nie udostępniać hasła osobom trzecim, zabezpieczyć hasło przed dostępem do niego
  osób trzecich, a także niezwłocznie poinformować PhenixHosting.pl o każdym przypadku lub podejrzeniu
  wejścia w posiadanie hasła przez osobę trzecią. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa
  udostępnienia przez siebie loginu i hasła lub Panelu Klienta osobom trzecim.
 10. Klient przyjmuje do wiadomości, iż wykonywanie przez PhenixHosting.pl czynności w zakresie wsparcia
  technicznego wiąże się z koniecznością dostępu PhenixHosting.pl do Panelu Klienta lub do Materiałów lub
  do konta poczty elektronicznej Klienta. W konsekwencji, złożenie przez Klienta dyspozycji
  dokonania czynności z zakresu wsparcia technicznego jest jednoznaczne z upoważnieniem
  PhenixHosting.pl do dostępu do Panelu Klienta, Materiałów lub konta poczty elektronicznej. Czynności
  wymagające dostępu do Panelu Klienta, Materiałów lub konta poczty elektronicznej wykonują
  w imieniu i na rzecz PhenixHosting.pl osoby wskazane przez PhenixHosting.pl z zachowaniem zasad wynikających
  z przepisów prawa.
 11. Usługi zamówione przez Klienta będą świadczone pod warunkiem uprzedniego zawarcia
  Umowy oraz uiszczenia pełnej opłaty z tytułu świadczenia danej Usługi, której wysokość
  i sposób uiszczenia określa Cennik i Specyfikacja danej Usługi, a w przypadku Usług Objętych
  promocją – Warunki Promocji. Warunek uprzedniego uiszczenia pełnej opłaty za Usługę nie
  ma zastosowania w przypadku Usług udostępnianych nieodpłatnie oraz Usług rozliczanych
  w okresach rozliczeniowych.
 12. Strony uznają, że świadczenie Usługi rozpoczyna się po upływie 14 dni od zawarcia Umowy,
  chyba że Regulamin lub Specyfikacja Usługi lub wzorzec umowny dotyczący danej Usługi, który
  został Klientowi udostępniony przed zawarciem Umowy, stanowi inaczej.
 13. Na wyraźne żądanie Klienta świadczenie Usługi może rozpocząć się (Usługa może zostać
  dostarczona) przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy. W przypadku Klienta będącego
  Konsumentem albo Przedsiębiorcą o prawach Konsumenta, rozpoczęcie świadczenia Usługi
  (dostarczenie Usługi) przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy, jest możliwe, jeśli:

  A. Klient wyrazi uprzednią zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi (dostarczenie Usługi) przed
  tym terminem oraz na:

  (i) utratę w związku z tym prawa odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych
  w art. 38 ust. 1 pkt. 1 albo 13 ustawy o prawach konsumenta (dotyczy: (1) umów
  o świadczenie Usługi, jeżeli PhenixHosting.pl wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą
  Konsumenta lub Przedsiębiorcy o prawach konsumenta, który został poinformowany
  przed rozpoczęciem świadczenia Usługi (dostarczeniem Usługi), że po spełnieniu
  świadczenia przez Phenixhosting.pl utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) umów o dostarczanie
  treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
  świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta przed upływem terminu
  do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez PhenixHosting.pl o utracie prawa odstąpienia
  od umowy) – w związku z czym Klient przyjmuje do wiadomości, że po spełnieniu
  świadczenia przez PhenixHosting.pl utraci prawo odstąpienia od Umowy, albo na
  (ii) pokrycie kosztów świadczenia Usługi w okresie do dnia odstąpienia – w przypadku
  określonym w art. 15 ust. 3 lub 21 ust. 2 tej ustawy w związku z art. 35 ust. 1 tej ustawy –
  co Klient przyjął do wiadomości, oraz

  b) PhenixHosting.pl wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi (dostarczenie Usługi) przed tym
  terminem

 14. W przypadku, gdy zgodnie z treścią pkt. 121
  świadczenie (dostarczenie) Usługi na rzecz
  Konsumenta lub Przedsiębiorcy o prawach Konsumenta następuje przed upływem 14 dni od
  zawarcia Umowy, PhenixHosting.pl rozpocznie świadczenie Usługi niezwłocznie po zawarciu Umowy i po
  dopełnieniu warunków określonych w pkt. 121
  . Przez niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia
  Usługi należy rozumieć udostępnienie Usługi bezpośrednio po spełnieniu przez Phenixhosting.pl
  wszystkich wymagań technicznych i organizacyjnych, od których jest uzależnione
  udostępnienie Usługi, nie później jednak niż w terminie 1 Dnia Roboczego, chyba że Regulamin
  lub Specyfikacja danej Usługi udostępnione Konsumentowi albo Przedsiębiorcy o prawach
  Konsumenta przed zawarciem Umowy określają inny termin.
 15. W każdym razie rozpoczęcie świadczenia (dostarczenie) Usługi nastąpi nie wcześniej niż po
  uiszczeniu pełnej kwoty opłaty za Usługę (chyba że Usługa jest nieodpłatna albo regulamin lub
  Specyfikacja Usługi lub wzorzec umowny dotyczący danej Usługi przewiduje płatność z dołu
  lub w pewien czas po rozpoczęciu świadczenia [dostarczeniu] Usługi).
 16. Jeżeli PhenixHosting.pl nie rozpoczął w terminie świadczenia Usługi (nie dostarczył Usługi) Klientowi
  będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta, wówczas Klient jest
  zobowiązany w pierwszej kolejności wezwać PhenixHosting.pl do rozpoczęcia jej świadczenia (do jej
  dostarczenia). W takim przypadku PhenixHosting.pl ma obowiązek rozpocząć świadczenie Usługi
  (dostarczyć Usługę) niezwłocznie. Przez niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia Usługi
  (dostarczenie Usługi) to należy rozumieć rozpoczęcie świadczenia Usługi (dostarczenie Usługi)
  w terminie nie dłuższym niż 3 Dni Robocze. Strony mogą również w takim wypadku ustalić inny
  termin rozpoczęcia świadczenia Usługi (dostarczenia Usługi). Jeżeli PhenixHosting.pl nie rozpocznie
  świadczenia Usługi (nie dostarczy Usługi) niezwłocznie po otrzymaniu wezwania lub w innym,
  wyraźnie uzgodnionym przez PhenixHosting.pl i Klienta terminie, Klient może odstąpić od Umowy.
 17. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta może odstąpić od
  Umowy bez wzywania do rozpoczęcia świadczenia Usługi (dostarczenia Usługi), jeżeli:

  a) z oświadczenia PhenixHosting.pl lub okoliczności wyraźnie wynika, że PhenixHosting.pl nie rozpocznie
  świadczenia Usługi (nie dostarczy Usługi), lub
  b) Klient i PhenixHosting.pl uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony
  termin rozpoczęcia świadczenia Usługi (dostarczenia Usługi) miał istotne znaczenie dla
  Klienta, a PhenixHosting.pl nie rozpoczął świadczenia Usługi (nie dostarczył Usługi) w tym terminie.

 18. Klient ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi, będące
  następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania, w tym niepoprawnego
  wykorzystania funkcjonalności danej Usługi lub integracji z zewnętrznym, wybranym przez
  Klienta oprogramowaniem. Klient ponosi odpowiedzialność za usunięcie wynikłych
  w rezultacie wskazanych okoliczności usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej
  Usługi.
 19. PhenixHosting.pl ma prawo Modyfikacji Usługi w celu zapewnienia świadczenia Usług na właściwym
  poziomie oraz mając na względzie chęć oferowania Klientowi najlepszych, dostępnych
  w danym czasie na rynku rozwiązań. Modyfikacja Usługi, o której mowa w zdaniu poprzednim
  może polegać na polepszeniu jej parametrów lub dokonaniu aktualizacji Usługi lub
  Oprogramowania do nowszej wersji udostępnionej przez PhenixHosting.pl, dostawcę Usługi lub
  producenta Oprogramowania. PhenixHosting.pl informuje Klientów o zmianach opisanych w tym punkcie
  tylko jeśli wpływają one na sposób korzystania z Usług przez Klientów, albo jeśli wymóg
  informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Przy zachowaniu
  wymogów określonych powyżej, PhenixHosting.pl jest również uprawniony do dokonywania modyfikacji
  w obszarze rekordów DNS (zmiana, aktualizacja, dodanie nowych), jak również zmian adresu
  IP Klienta – o ile jest to niezbędne dla utrzymania świadczenia Usług lub poprawy warunków
  ich świadczenia. Modyfikacja Usługi w trybie niniejszego pkt. 14 nie obejmuje zmian w zakresie
  Materiałów Klienta.

2. Opłaty

 1. Wysokość opłat za Usługi wskazana jest w Cennikach oraz w Warunkach Promocji
  zamieszczonych na stroniePhenixhosting.pl.
 2. Klient zobowiązuje się do uiszczania opłaty za Usługę przez cały okres obowiązywania Umowy.
  W zależności od rodzaju Usługi
 3. .Zapłata należnej opłaty powinna zostać dokonana w sposób (metoda płatności) i w terminie
  wskazanym przez PhenixHosting.pl w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. Zapłata powinna zostać
  dokonana przez Klienta na podstawie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez PhenixHosting.pl.
  W zakresie obowiązku uiszczenia należnej opłaty nie stosuje się art. 115 Kodeksu cywilnego,
  a zatem jeżeli koniec terminu płatności wskazany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia
  przypada na dzień uznany ustawowo w Polsce za wolny od pracy lub na sobotę, opłata musi
  zostać uiszczona najpóźniej w dniu wskazanym jako ostatni dzień płatności w potwierdzeniu
  przyjęcia Zamówienia, niezależnie od tego czy dzień ten przypada na dzień wolny od pracy lub
  sobotę. Przy czym dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na wskazane w ramach danej
  metody płatności konto.
 4. . Klient ponosi koszty związane z realizacją płatności
 5. Jeśli Klient nie uiści opłaty w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, albo
  w innym dokumencie określającym w sposób wiążący dla Klienta termin płatności za Usługę,
  wówczas, w zależności od rodzaju Usługi:

  a) Umowa na świadczenie danej Usługi wygasa, jeśli – zgodnie ze Specyfikacją Usługi –
  opłata za wykonanie tej Usługi jest uiszczana jednorazowo, przed przystąpieniem do
  jej wykonania przez PhenixHosting.pl,
  b) Umowa na świadczenie danej Usługi wygasa, gdy zgodnie ze Specyfikacją Usługi,
  opłaty za jej wykonanie są wnoszone w Okresach rozliczeniowych – jeśli Klient nie uiści
  pierwszej opłaty, od uiszczenia której Specyfikacja Usługi uzależnia rozpoczęcie
  świadczenia Usługi,
  c) PhenixHosting.pl ma prawo rozwiązać Umowę z winy Klienta – gdy zgodnie ze Specyfikacją Usługi
  opłaty za jej wykonanie są wnoszone w Okresach rozliczeniowych, a Klient opóźnia się
  z zapłatą należności za poszczególny Okres rozliczeniowy przez czas dłuższy niż 7
  (siedem) dni – jeśli nie ma zastosowania lit. b; PhenixHosting.pl jest upoważniony do rozwiązania
  Umowy w tym trybie, jeśli uprzednio wezwie Klienta do zapłaty zaległej należności w
  wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, pod rygorem rozwiązania
  Umowy w razie braku zapłaty w tym terminie. Do czasu rozwiązania Umowy, PhenixHosting.pl ma
  prawo Ograniczyć wykonanie Usługi lub Zawiesić świadczenie Usługi.

3. Odpowiedzialność

 1. PhenixHosting.pl ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, treści Regulaminu lub
  Umowy, odpowiedzialność AZ.pl ogranicza się do wysokości straty rzeczywistej i wraz
  z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie może w żadnym przypadku przekroczyć
  kwot opłaty uiszczonej przez Klienta
 3. PhenixHosting.pl świadczy Usługi zgodnie z prawem i nie zarządza Materiałami Klientów w zakresie, w jakim
  nie istnieje ku temu podstawa prawa w przepisach powszechnie obowiązujących. Ponadto, AZ.pl
  nie jest podmiotem właściwym do rozstrzygania konfliktów pomiędzy Klientami, a podmiotami
  trzecimi oraz pomiędzy Klientami a osobami, którym Klient nadał uprawnienia w Panelu Klienta.

4. Ograniczenia

 1. Klient zobowiązuje się do tego, że:

  a)  korzystanie przez niego z Usług, Urządzeń PhenixHosting.pl, Produktów stron trzecich, a także
  treść Materiałów, nie będzie naruszać przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym
  praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, dóbr
  osobistych;
  b) Materiały oraz jakiekolwiek inne treści przesyłane przez niego za pośrednictwem
  Urządzeń PhenixHosting.pl nie będą zawierały szkodliwego oprogramowania, które może
  spowodować wystąpienie zakłócenia lub zagrożenia zakłóceniem w funkcjonowaniu
  Usług, Urządzeń PhenixHosting.pl lub Produktów stron trzecich;
  c) w ramach korzystania z Usług, Urządzeń PhenixHosting.pl lub Produktów stron trzecich, nie będzie
  sprowadzał, przechowywał i udostępniał, a także przesyłał Materiałów, które mogą
  być szkodliwe dla małoletnich, promujących lub nawołujących do przemocy
  seksualnej, tortur i nienawiści, w tym nienawiści rasowej, etnicznej, narodowej oraz
  powszechnie uznanych za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego,
  zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka, naruszających prywatność, naruszających
  bezpieczeństwo publiczne, ingerujących w postępowania prowadzone przez
  uprawnione organy władzy publicznej, promujących nielegalne produkty lub
  naruszających zakaz handlu produktami, wskazujących metody spowodowania
  zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania Usług, Urządzeń Phenixhosting.pl lub Produktów
  osób trzecich;
  d) nie będzie używał Usług, Urządzeń PhenixHosting.pl ani Produktów stron trzecich, w sposób
  niezgodny z ich przeznaczeniem lub w sposób przekraczający parametry techniczne
  wskazane w Specyfikacji Usługi;
  e) nie będzie używał Usług, Urządzeń PhenixHosting.pl lub Produktów stron trzecich w sposób, który
  może spowodować zakłócenie lub brak lub utrudnienie korzystania z Urządzeń PhenixHosting.pl,
  Usług lub Produktów stron trzecich dla Klienta lub osób trzecich;
  f) nie będzie korzystać z nazwy PhenixHosing.pl, jak również pozostałych nazw i oznaczeń
  indywidualizujących PhenixHosting.pl lub Usługi bez uprzedniej zgody PhenixHosting.pl wyrażonej pod
  rygorem nieważności w formie pisemnej;
  g) w ramach korzystania z Usług nie będzie umieszczał na serwerze PhenixHosting.pl elementów
  (danych, materiałów, treści, plików, zdjęć, skryptów CGI, dużych plików danych itp.)
  wykorzystywanych przez inne serwisy/portale/blogi/sklepy internetowe, które nie są
  utrzymywane na Urządzeniach PhenixHosting.pl;
  h) nie będzie skanować sieci PhenixHosting.pl za pomocą Urządzeń PhenixHosting.pl

 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że w sytuacji, gdy jest to konieczne z uwagi na bezpieczne
  korzystanie przez niego z Urządzeń PhenixHosting.pl lub Usług (np. atak DDOS lub atak na aplikację
  Klienta), PhenixHosting.pl w celu podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych może dokonać
  czasowej blokady dostępu do Usługi i Materiałów bądź Modyfikacji Usługi w niezbędnym
  zakresie (w tym modyfikacji Materiałów Klienta – zmiany nazwy plików, modyfikacji treści
  plików, usunięcie plików, ograniczenie zakresu Materiałów objętych kopią zapasową – o ile
  specyfikacja Usługi przewiduje obowiązek sporządzania kopii zapasowych przez PhenixHosting.pl itp.),
  o czym niezwłocznie zawiadamia Klienta. Z uwagi na to, że czynność ta podejmowana jest w
  interesie Klienta, Klient wyraża na to zgodę i nie jest wówczas uprawniony do zwrotu
  jakichkolwiek opłat z tytułu Usług.